Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Domů > Škola > Poradenské pracoviště

Poradenské pracoviště

Úvodní slovo

Od 1. září 2016 zahájilo svoji činnost školní poradenské pracoviště. Jeho úkolem je poskytovat komplexní služby žákům, jejich rodičům a pedagogickým pracovníkům v souladu s Vyhláškou č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních v platném znění (novelizace 197/2016).

Poradenské služby jsou poskytovány bezplatně na žádost žáků, jejich zákonných zástupců a pedagogů. Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka. K hlavním cílům ŠPP patří iniciace aktivit vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy – posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Školní poradenské pracoviště tvoří zástupkyně pro střední školu, výchovný poradce a metodik prevence. 

 

Školní poradenské pracoviště Merhautova

Kateřina Novotná

Mgr. Kateřina Novotná

zástupkyně ředitelky školy pro SOŠ, učitel VVP

Číslo dveří:
Pracoviště Merhautova – M20

Telefon:
+420 545 425 833

E-mail:
novotna@szsmerh.cz

Poradenské hodiny:
čtvrtek 14.30–16.30 a dle potřeby po individuální domluvě

Vykonává výchovně vzdělávací práci se žáky v rozsahu stanoveném ředitelkou školy, zajišťuje náborové propagační akce pro získání uchazečů ZŠ i SŠ, zpracovává do systému CERTIS přihlášky žáků do 1. ročníku a přihlášky žáků 4. ročníku k maturitní zkoušce, zajišťuje organizaci přijímacích a maturitních zkoušek, pomáhá žákům při problémech ve výuce, zajišťuje konzultace žákům i zákonným zástupcům.

Metodik prevence

avatar

Mgr. Helena Řezníčková

metodik prevence, učitel OP

Číslo dveří:
Pracoviště Merhautova – M60

Telefon:
+420 545 425 853

E-mail:
reznickova@szsmerh.cz 

Poradenské hodiny:
středa 8.45–9.30 a dle potřeby po individuální domluvě

Metodik prevence zajišťuje tematické přednášky z oblasti prevence drogových a jiných závislostí, vede potřebnou dokumentaci o sociálně patologických projevech na škole. Vede záznamy z jednání, připravuje minimální preventivní program (ve spolupráci s ostatními členy Školního poradenského pracoviště, zástupci ředitelky školy, učiteli všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů). Systematicky zajišťuje a prověřuje informovanost žáků o vlivu sociálně patologických jevů na zdraví a sociální prostředí jedince i celé společnosti. Řeší aktuální problémy ve škole, konzultuje zjištěné problémy s ředitelkou školy, správními orgány a rodiči (zákonnými zástupci). Spolupracuje s Poradenským centrem pro drogové a jiné závislosti.

 

Nenech to být

Škola je zapojena v projektu: NENECH TO BÝT

„Nenech to být“ je organizace, webová platforma a mobilní aplikace bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách po celém světě. S podporou MŠMT a odborníků přinášíme efektivní způsob odhalování těchto problémů často už v jejich zárodku. Základní verze (online schránka důvěry) je všem školám dostupná zdarma.

Výchovná poradkyně

Andrea Křížová

Mgr. Andrea Křížová

výchovný poradce, pracoviště Merhautova, učitel OP

Číslo dveří:
Pracoviště Merhautova – M56/57c

Telefon:
+420 545 425 841

E-mail:
krizova@szsmerh.cz 

Poradenské hodiny:
úterý 9.30–11.30 a dle potřeby po individuální domluvě

Výchovný poradce pomáhá řešit pedagogické a psychologické problémy žáků, věnuje zvláštní pozornost poruchám vývoje žáků z hlediska pedagogické, psychologické a sociální normy, jejich zjišťování, prevenci a nápravy. Pomáhá žákům a studentům se specifickými poruchami učení a jinak znevýhodněným. Podporuje žáky nadané, spolupracuje s PPP a SPC. Vede databázi žáků s SVP, zpracovává plány pedagogické podpory a individuální vzdělávací plány. Vede dokumentaci týkající se této problematiky. Poskytuje poradenské služby žákům, studentům, rodičům a pedagogům ve výchovně vzdělávacích otázkách.

Speciální pedagog na pracovišti Merhautova

avatar

Mgr. Vendula Petrovská

speciální pedagog

Číslo dveří:
Pracoviště Merhautova – konzultační místnost

Telefon:
+420 545 576 263

E-mail:

specialnipedagog@szsmerh.cz 

Poradenské hodiny:
pondělí 9.30–11.30
úterý 12.30–14.30
pátek 9.40–13.00

Speciálně-pedagogické vzdělávací činnosti, reedukační, kompenzační a stimulační činnosti s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Dále participace na tvoření IVP, diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáka, vyhodnocování účinnosti navržených opatření, speciálně pedagogické poradenské intervence a služby pro žáky, zákonné zástupce a pedagogy školy. Což jsou asi nejdůležitější body. Dále pak depistážní činnost, kooperace se školskými poradenskými zařízeními a dalšími institucemi, metodické činnosti pro pedagogy školy – návrhy metod a forem práce se žáky.

Školní psycholog

avatar

Mgr. Anežka Ondráčková

školní psycholog, pracoviště Merhautova

Číslo dveří:
Pracoviště Merhautova – konzultační místnost

Telefon:
+420 545 576 263

E-mail:

psycholog@szsmerh.cz 

Poradenské hodiny:
pondělí 10.30–14.30

Školní psycholog vykonává činnosti konzultační, poradenské, diagnostické, metodické a informační, pracuje se žáky, pedagogy i rodiči. Dokumentaci o svých činnostech vede v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů a etickým kodexem školního psychologa. Školní psycholog spolupracuje se specializovanými školskými a dalšími poradenskými zařízeními, zejména pedagogicko-psychologickými poradnami, dále se zařízeními a institucemi zdravotnickými a sociálními, s orgány státními i nestátními, s organizacemi péče o děti a mládež apod.

 

Kariérový poradce

avatar

Bc. Martina Bobrovská

kariérový poradce pro SZŠ, učitel OP

Číslo dveří:
Pracoviště Merhautova – M36

Telefon:
+420 545 425 838

E-mail:

bobrovska@szsmerh.cz

Poradenské hodiny:
čtvrtek 11.30–12.30

avatar

Mgr. et Mgr. Hana Zemková, DiS.

kariérový poradce pro VOŠ, učitel OP

Číslo dveří:
Pracoviště Merhautova – M55

Telefon:
+420 545 425 842

E-mail:

zemkova@szsmerh.cz 

Poradenské hodiny:
pátek 9.40–11.25

Kariérový poradce se zabývá otázkami vhodnosti volby oboru vzdělávání pro žáky a studenty, jejich profesní dráhou, náborem žáků ze základních a středních škol, provádí preventivní a poradenskou činnost při neúspěšnosti ve vzdělávání. Informuje o programu Salmondo, práci s ním jako výchozím zdrojem informací pro další vzdělávání.

 

 

KONZULTAČNÍ MÍSTNOST na pracovišti Merhautova

Nově je zřízena konzultační místnost pro potřeby individuálních konzultací s výchovnou poradkyní, kariérovým poradcem, psycholožkou či metodičkou prevence. Jsou zde také možné konzultace žáků i zákonných zástupců s třídním učitelem, nebo učiteli všeobecných či odborných předmětů.

Den v týdnu

Čas konzultace

Jméno, kdo místnost využívá

Pondělí

10.30–14.30

Psycholog – Podané ruce

Úterý

9.30–11.30

Mgr. Andrea Křížová, výchovná poradkyně

Středa

8.45–9.30

Mgr. Helena Řezníčková, metodik prevence

Čtvrtek

 

 

Pátek

10.30–11.30

Mgr. Andrea Křížová, kariérový poradce

 

 

Školní poradenské pracoviště Lipová

Jolana Darmopilová

Mgr. Jolana Darmopilová

metodik prevence pracoviště Lipová, učitel VVP

Číslo dveří:
Pracoviště Lipová – L19

Telefon:
+420 543 421 562

Email:
jolana.darmopilova@szslipova.cz 

Poradenské hodiny:
po, st, čt o velké přestávce a dle potřeby po individuální domluvě

Metodik prevence zajišťuje tematické přednášky z oblasti prevence drogových a jiných závislostí, vede potřebnou dokumentaci o sociálně patologických projevech na škole. Vede záznamy z jednání, připravuje minimální preventivní program (ve spolupráci s ostatními členy Školního poradenského pracoviště, zástupci ředitelky školy, učiteli všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů). Systematicky zajišťuje a prověřuje informovanost žáků o vlivu sociálně patologických jevů na zdraví a sociální prostředí jedince i celé společnosti. Řeší aktuální problémy ve škole, konzultuje zjištěné problémy s ředitelkou školy, správními orgány a rodiči (zákonnými zástupci). Spolupracuje s Poradenským centrem pro drogové a jiné závislosti.

Nenech to být

Škola je zapojena v projektu: NENECH TO BÝT

„Nenech to být“ je organizace, webová platforma a mobilní aplikace bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách po celém světě. S podporou MŠMT a odborníků přinášíme efektivní způsob odhalování těchto problémů často už v jejich zárodku. Základní verze (online schránka důvěry) je všem školám dostupná zdarma.

Výchovná poradkyně

Eva Smutná

Mgr. Eva Smutná

výchovný poradce pracoviště Lipová, učitel VVP

Číslo dveří:
Pracoviště Lipová – L19

Telefon:
+420 543 421 562

E-mail:
eva.smutna@szslipova.cz

Poradenské hodiny:
úterý 9.40–10.25, čtvrtek 10.40–11.25 a dle potřeby po individuální domluvě

Výchovný poradce pomáhá řešit pedagogické a psychologické problémy žáků, věnuje zvláštní pozornost poruchám vývoje žáků z hlediska pedagogické, psychologické a sociální normy, jejich zjišťování, prevenci a nápravy. Pomáhá žákům a studentům se specifickými poruchami učení a jinak znevýhodněným. Podporuje žáky nadané, spolupracuje s PPP a SPC. Vede databázi žáků s SVP, zpracovává plány pedagogické podpory a individuální vzdělávací plány. Vede dokumentaci týkající se této problematiky. Poskytuje poradenské služby žákům, studentům, rodičům a pedagogům ve výchovně vzdělávacích otázkách.

Kariérový poradce

avatar

Mgr. Iva Dvořáčková

kariérový poradce pro SZŠ, učitel OP

Číslo dveří:
Pracoviště Lipová – L12

Telefon:
+420 543 421 559

E-mail:

iva.dvorackova@szslipova.cz

Poradenské hodiny:
dle potřeby po individuální domluvě

avatar

Mgr. Jana Krejčí

kariérový poradce pro VOŠ, učitel VVP

Číslo dveří:
Pracoviště Lipová – L30

Telefon:
+420 545 421 558

E-mail:

jana.krejci@szslipova.cz

Poradenské hodiny:
dle potřeby po individuální domluvě

Kariérový poradce se zabývá otázkami vhodnosti volby oboru vzdělávání pro žáky a studenty, jejich profesní dráhou, náborem žáků ze základních a středních škol, provádí preventivní a poradenskou činnost při neúspěšnosti ve vzdělávání. Informuje o programu Salmondo, práci s ním jako výchozím zdrojem informací pro další vzdělávání.

 

Metodik prevence pro Domov mládeže Lipová

Avatar

PhDr. Jarmila Jimramovská

Metodik prevence pro Domov mládeže

Číslo dveří:
Pracoviště Domov mládeže Lipová

Telefon:
+420 543 421 551

E-mail:  jarmila.jimramovska@szslipova.cz 

Poradenské hodiny:
dle služeb vychovatelek, nejlépe po individuální domluvě

Kariérový poradce

avatar

Mgr. Jana Vašinová

kariérový poradce, vychovatelka

Číslo dveří:
Pracoviště Domov mládeže Lipová – L201

Telefon:
+420 545 421 551

E-mail:

jana.vasinova@szslipova.cz

Poradenské hodiny:
čtvrtek 11.30–12.30

Kariérový poradce se zabývá otázkami vhodnosti volby oboru vzdělávání pro žáky a studenty, jejich profesní dráhou, náborem žáků ze základních a středních škol, provádí preventivní a poradenskou činnost při neúspěšnosti ve vzdělávání. Informuje o programu Salmondo, práci s ním jako výchozím zdrojem informací pro další vzdělávání.

 

Kabinet vychovatelek domova mládeže

Poradenské hodiny: dle služeb vychovatelek, nejlépe po individuální domluvě

 

  • 12. 4. a 15. 4. 2019jednotná zkouška z českého jazyka a matematiky